Tietosuojaseloste

Rekisteri- ja tietosuojaseloste


Tämä on Linnoituksen Pitopalvelu Oy:n EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR)
mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 5.5.2022. Viimeisin muutos 5.5.2022.

1. Rekisterinpitäjä
Linnoituksen Pitopalvelu Oy
Y-tunnus: 2688205-6
Osoite: Katariinantori 4, 53900 Lappeenranta


2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Tuija Kiiveri
040 702 4608
tuija.kiiveri@linnoituksenpitopalvelu.fi


3. Rekisterin nimi
Linnoituksen Pitopalvelu Oy:n asiakasrekisteri


4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin. Tietoja ei käytetä
automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.


5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat:
● Henkilön nimi
● Henkilön yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite)
● Yrityksen tiedot jota henkilö edustaa (yrityksen nimi, y-tunnus, toimiala ja
henkilömäärä)
● Lisätiedot (henkilön jättämä lisätieto, kuten vapaamuotoinen viesti tai palaute)

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan henkilön omalla suostumuksella joko
verkkopalvelussa täytetyistä lomakkeista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa
asiakas luovuttaa tietojaan.


7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n
ulkopuolelle
Tietoja käsitellään EU:n tai ETA:n alueella sekä niiden ulkopuolella rekisterinpitäjän ja
rekisterinpitäjän valtuuttamien henkilötietojen käsittelijöiden toimesta (tällaisia
käyttötapauksia ovat esimerkiksi käytetyt palvelinsalit, varmuuskopiot järjestelmien
tiedostoista ja tietokannoista). Henkilötietoja ei luovuteta muiden kuin Linnoituksen
Pitopalvelu Oy:n hyödynnettäväksi. Tietoja säilytetään niin kauan kun asiakassuhteen
voidaan katsoa olevan voimassa sekä kohtuullisen ajan asiakassuhteen katkeamisen
jälkeen.


8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin tiedot sijaitsevat sähköisen viestinnän tietosuojalain mukaisissa suojatuissa
ympäristöissä.


9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella rekisteriin tietonsa jättäneellä henkilöllä on oikeus tarkastaa omat rekisteriin
tallennetut tietonsa sekä vaatia niiden korjaamista. Korjauspyyntö tehdään sähköpostitse
yhteyshenkilön sähköpostiosoitteeseen. Pyyntö kohdistetaan oletuksena pyynnön lähettäjän
sähköpostiosoitteeseen liitettyihin henkilötietoihin, ellei pyynnön lähettänyttä henkilöä
tunnisteta jollain muulla tavalla.


10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Henkilöllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja
suoramainontaa, etämyyntiä, muuta suoramarkkinointia tai markkina- ja mielipidetutkimuksia
varten. Mikäli henkilö haluaa kieltää tällaisen toiminnan tai poistaa henkilötietonsa
käsittelystämme kokonaan, hän voi tehdä sen ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään
sähköpostitse.